Vyjádření k pohybu prasat divokých v zástavbě

03. 02. 2013   //   by Dlouhán   //   Aktuálně  // 

Městská část Praha – Zbraslav
Úřad městské části Praha – Zbraslav
Odbor místního hospodářství
Zbraslavské nám. 464, 156 03 Praha – Zbraslav
tel.: 257111824, fax.: 257111822, martin.silhan@mc-zbraslav.cz

Vyjádření k pohybu prasat divokých v zástavbě

Úřad městské části Praha – Zbraslav předkládá občanům vyjádření k stavu a pohybu divokých prasat v zástavbě v k. ú. Zbraslav a k. ú. Lahovice.

Problematika výskytu prasat divokých není jen problémem Zbraslavi, ale i jiných měst a obcí celé střední Evropy. Jejich stav se neustále zvyšuje a zacházejí za potravou čím dál hlouběji do zastavěných míst, kde způsobují výrazné škody na soukromých a obecních pozemcích a „nahánějí“ strach obyvatelům. Jejich přemnožení je dáno především absencí přirozeného nepřítele, dostatkem potravy, mírnými zimami a nejsou zaznamenány výrazné epidemie onemocnění v jejich populaci. Zvýšený stav s sebou nese zvýšenou potřebu potravy a ztrátu strachu z lidí. Zvířatům za několik posledních let byla odebrána jejich přirozená prostředí rychle probíhající výstavbou v okolí měst. Lidé svoji činností bohužel zvířata do zástavby lákají jak vědomě, tak i nevědomě. Jsou případy, kdy lidé berou tato zvířata de facto jako své domácí mazlíčky a nezdráhají se je krmit. Nevědomým krmením (lákáním) je myšleno nezajištění kontejnerů, nesbírání spadaného ovoce z okolí zahrad, atp.

ÚMČ Praha – Zbraslav se této problematice dlouhodobě věnuje, bohužel zatím bez výsledku. Proto jsou nově řešena dříve nepoužitá opatření, která snad již výsledek přinesou. Stav je průběžně konzultován s myslivci z honitby Jíloviště, do které spadají i naše katastrální území.

V minulosti byly zkoušeny pachové odpuzovače v lesoparku Belveder, v Mateřské škole Nad Parkem a dle nám dostupných informací i na hřišti Na Baních. Vzhledem k tomu, že běžně vyráběné prostředky na odpuzování zvěře jsou založeny na „lidském pachu“ a zde se setkáváme se zvířaty, která jsou na člověka zvyklá, nebyl zaznamenán žádný úspěch i přes značné finanční náklady.

Efektivní řešení je poměrně komplikované. První variantou a pro zvířata tou nejvhodnější by bylo vyhnat je ze zástavby. Zde narážíme na dva problémy. Prvním je členitost zdejšího terénu a vysoké riziko střetu prasete s automobilem. Uzavření všech hlavních komunikací (Strakonická, Na Baních a K Přehradám) v jeden moment je nemyslitelné. Narážíme však i na druhý problém, kterým je schopnost prasat urazit za jeden den poměrně značnou vzdálenost (cca 30 km). Z toho vyplývá, že by toto řešení bylo pouze krátkodobé.

Druhou variantou by bylo jejich odlovení přímo ve Zbraslavi. To ovšem neumožňuje zákon 449/2001 Sb., o myslivosti, který lov na nehonebních pozemcích vylučuje a zákon 119/2002 Sb., o zbraních, kterým je upraveno používání zbraní a střeliva. I kdyby se podařilo získat povolení k lovu na nehonebních pozemcích, nenajde se jediný myslivec, který by byl ochoten střílet bez 100% jistoty zásahu a s rizikem veškerých trestně právních důsledků v případě náhodného zranění obyvatel. Jediný, kdo může použít zbraň bez dalších povolení k odstřelu zvířat je zaměstnanec policie a to pouze v  případě, že by došlo k bezprostřednímu ohrožení života.

Myslivecké sdružení Jíloviště ve spolupráci s Úřadem městské části Praha – Zbraslav připravuje řešení, které by mohlo situaci se stavem prasat divokých na Zbraslavi zlepšit. Dojde k lákání zvířat na honební pozemky (jejich vytlačení zpět) a zintenzivnění lovu na okrajových částech honitby, kde může být výkon práva myslivosti provozován v souladu se zákonem bez zvýšených bezpečnostních rizik. Dále je prověřována možnost instalace odchytových zařízení, která zvířatům neublíží, na vytipovaná místa. Z těchto odchytových zařízení budou zvířata odvážena mimo zástavbu na honební pozemky, kde mohou být lovena. Při jejich odchytu bude nutné zajistit souhlas příslušného úřadu a spolupráci s veterináři. Ti jsou jediní, kdo může zvíře znehybnit uspávací puškou v případě, že by se zvíře chovalo agresivně.

Důrazně žádáme občany, aby zvířata nekrmili v zástavbě ani na lesních pozemcích (to je práce myslivců), dbali čistoty kolem svých zahrad a v žádném případě nezakládali skládky bioodpadu. I pouhým vysypáním kolečka s trávou, např. do lesoparku Belveder, nebo odložením „shnilých“ jablek a jiných potravin pro prasata se dopouštíte nezodpovědného chování, které může být posuzováno jako porušení zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.

Pevně věříme, že popsaná řešení a Vaše ochota k udržování pořádku v okolí Vašich zahrad situaci zlepší a Zbraslav si bude moci, alespoň částečně, od „řádění“ divokých prasat odpočinout.